About: Political science   Generate local descriptor data

An Entity of Type : Thing, within Data Space : lodserver.iula.upf.edu
Start faceted browsing from this Type

Political science, occasionally called politology, is a social science which deals with systems of governance, and the analysis of political activities, political thoughts, associated constitutions and political behavior.

AttributesValues
type
label
 • Ciencia política
 • 政治学
 • Politicologie
 • Политология
 • علوم سياسية
 • Science politique
 • 政治学
 • Scienza politica
 • Political science
 • Ciência política
 • Politologia
 • Politikwissenschaft
 • Ilmu politik
 • Політологія
 • Politika zientzia
 • Πολιτική επιστήμη
 • Politika scienco
 • Politologie
 • Statsvetenskap
 • 정치학
 • Eolaíocht pholaitiúil
 • Ciències polítiques
comment
 • Politika-zientzia errealitate politikoa aztergai duen gizarte zientzia da. Besteak beste, jarrera politiko eta sistema politikoen teoria, azterketa eta aurreikuspenak jorratzen ditu.
 • Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset.
 • La scienza politica, scienza empirica della politica o scienza della politica o politologia è, in senso stretto, una scienza sociale che studia il fenomeno politico attraverso la metodologia delle scienze empiriche.
 • علوم سياسية هي إحدى تخصصات العلوم الاجتماعية التي تدرس نظرية السياسة وتطبيقاتها ووصف وتحليل النظم السياسية وسلوكها السياسي واثرها على المجتمع. هذه الدراسات تكون غالبا ذات طابع أكاديمي التوجه، نظري وبحثي. الحقول الفرعية التي تتناولها العلوم السياسية تتضمن: النظرية السياسية، والفلسفة السياسية، والمدنيات وعلم السياسة المقارن، والأنظمة القومية وتحليل سياسات بين الأمم والتطور السياسي والقانون الدولي والسياسة تاريخ الفكر السياسي والحريات العامة وحقوق الإنسان.
 • Political science, occasionally called politology, is a social science which deals with systems of governance, and the analysis of political activities, political thoughts, associated constitutions and political behavior.
 • La politika scienco (aŭ politikologio, aŭ politik(o)scienco) estas relative freŝa fako. Iuj datas la ekeston (almenaŭ por la moderna politika scienco), je la 16-a jarcento kun Makiavelo (disiĝo de la moralo kaj de la politiko). Jam en la antikvo ekzistis formoj de ŝtatoj, la polis (greka vorto, kiu donis la vorton politiko kaj kiu signifas civito) en la greka demokratio, kaj la Res Publica (la publika afero), kiu starigis la egalecon de ĉiu pri la en la antikva Romo (krom la sklavoj).
 • Les ciències polítiques tenen com a objecte l'estudi la política, incloent-hi l'estructura i el funcionament dels governs i les administracions públiques, els sistemes de partits o altres sistemes organitzats que promoguin la seguretat, la justícia i l'accés a determinats serveis per als seus membres (com per exemple, sindicats, corporacions, esglésies i altres organitzacions que no es consideren habitualment polítiques).
 • 정치학(政治學) 또는 정치과학(政治科學, 영어: political science)은 주로 국가권력을 행사하거나 자원의 획득, 배분을 둘러싼 또는 권력의 행사에 영향을 미치려는 제(諸) 세력들 간의 갈등과 투쟁 및 타협으로 나타나는 국가현상을 중심으로 정치사상과 현상을 연구하는 학문으로, 사회과학의 한 분야이다.
 • Statsvetenskap, statskunskap eller ibland politologi eller politik med förvaltning, är det vetenskapliga studiet av teoretisk och praktisk politik och beskrivandet av politiska system. Politik gäller alla frågor som har med samhällets organisation och styrelse att göra. Dels studeras politikens grundläggande spelregler i form av författningsfrågor och strukturella förhållanden, dels vilka politiska åtgärder som kan vidtas, och vilka konsekvenser dessa får. En central aspekt inom statsvetenskapen är makt, förmågan hos en grupp eller individ att styra eller påverka andra grupper, individer och samhällets utformning.
 • Politicologie (ook wel politieke wetenschap of politieke wetenschappen) is de sociaalwetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met de studie van politiek. Politicologie wordt gekenmerkt door haar substantiële interesse in politiek in al haar vele vormen. Politicologie heeft niet één methode en een dominante theoretische benadering. In methodologisch en theoretisch opzicht is de politicologie pluralistisch: er zijn verschillende theoretische benaderingen, zoals politieke psychologie, rationelekeuzetheorie en institutionalisme die naast elkaar gebruikt worden door politicologen, soms door onderzoekers geïntegreerd worden en soms in academische debatten tegenover elkaar staan; politicologen passen verschillende methoden toe, kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals casusonderzoek en kwan
 • 政治学是一门社會科學學科,以研究政治行為、政治體制以及政治相關領域為主。在西方,政治學在學術領域裡的研究也被稱為政治研究、政治科学、或只有政治兩字。政治學意味著在學術上的研究領域,政治研究則代表了更廣泛的研究領域。 對政治研究由於政治學家們對政治過程牽涉而變得更為複雜,他們提出的學說常成為其他評論家理想中的政治框架,例如記者、特殊利益集團、政治家、和選民們對議題分析以及選擇。政治學家可能成為某些特定政治家的顧問,甚至自身投入政壇擔任公職。政治學家們也常在政府部門裡工作,或替某些政黨工作。他們也有可能參與非政府组织或其他政治運動。受過政治學教育和訓練的人也可能具有商業企業和團體所需要的經驗及價值。智庫、研究組織、以及和民意測驗及公共關係有關的私人企業也可能雇用政治學家。以美國為例,政治學家被稱為「美國問題專家」(Americanists),專注於各種數據如選舉、輿論和公共政策(如社會福利的改革)、國外政策、美國國會權力、和最高法院在一些議題上的立場等等。
 • 政治学(せいじがく、英: politics, political science, political studies,また特に科学性を強調する場合はscience of politicsという)は、政治を対象とする学問分野。なお政治学の研究者を政治学者と呼ぶ。日本では主に法学部で研究・教育が行われているが、法学部とは別に学部を立てて政治経済学部で教えている大学もある。 大別すると広義の政治哲学と広義の政治過程論の二領域にわたるが、狭義には政治過程論のみを指す。
 • Политоло́гия (греч. πολιτικός — общественный, от греч. πολίτης — гражданин, далее от греч. πόλις — город; др.-греч. λόγος — учение, слово), или политическая наука, — наука о политике, то есть об особой сфере жизнедеятельности людей, связанной с властными отношениями, с государственно-политической организацией общества, политическими институтами, принципами, нормами, действие которых призвано обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и государством. Лицо, занимающееся политологией, называется политологом.
 • Politologie (složeno z řec. polis – obec, stát [polites – občan] a logos – slovo, výklad[věda]) je multiparadigmatická a multidisciplinární společenská věda o politice, politické teorii a mezinárodních vztazích, původně . Politologie se zabývá popisem a hodnocením politických jevů, jako je např. fungování státu a politického systému, mocenských organizací a autorit, politické ideologie, význam a chování veřejnosti ve vztahu k politice a také mezinárodní vztahy.
 • Politikwissenschaft – auch Politische Wissenschaft, Wissenschaft von der Politik, Wissenschaftliche Politik oder Politologie – ist als Integrationswissenschaft ein Teil der modernen Sozialwissenschaften und beschäftigt sich mit dem wissenschaftlichen Lehren und Erforschen politischer Prozesse, Strukturen und Inhalte sowie den politischen Erscheinungen und Handlungen des menschlichen Zusammenlebens. Die Politikwissenschaft zählt von ihrer Entwicklung als Wissenschaftsdisziplin im weiteren Sinne auch zu den Staatswissenschaften. Mit Nachbardisziplinen wie der Soziologie, der Rechtswissenschaft, der Geschichtswissenschaft, den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie erschloss sie sich inzwischen einen interdisziplinär angelegten Untersuchungsgegenstand, der über den Staat und seine Inst
 • Ciencia política o politología es la ciencia social que estudia la teoría y práctica de la política, los sistemas y comportamientos políticos en la sociedad. Su objetivo es establecer, a partir de la observación de hechos de la realidad política, explicaciones lo más certeras posibles acerca de su funcionamiento. Interactúa con otras ciencias sociales, como el Derecho, la economía o la sociología, entre otras. Históricamente ha tenido su origen en la filosofía política, pero es imprescindible distinguirla de ella.
 • Politologia, nauki polityczne, nauki o polityce, nauka o polityce (z gr. πολιτικά politiká „sprawy miasta, państwa”[1] od πόλις polis - „miasto-państwo” oraz λόγος, logos, „rozum, słowo, myśl”; ang. political science, fr. sciences politiques) – nauka społeczna zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, teorią jej organizacji, funkcjami i charakterem państwa i międzynarodowych organizacji politycznych.
 • La science politique consiste à étudier les processus politiques mettant en jeu des rapports de pouvoir entre les individus, les groupes, et au sein de l'État, mais pas seulement. Des tendances contemporaines tentent de saisir les rapports de force sur une base transnationale (par exemple, entre diasporas ou entre firmes multinationales) ainsi que certains courants postmodernes qui mettent l'accent sur le langage (philosophie du langage), sur la biopolitique, ou encore sur les conceptions genrées des individus.
 • Політоло́гія, або політична наука (англ. political science, фр. sciences politiques; від (грец. πολιτικός, politikos — суспільний, громадський, грец. πόλις, polis — місто, politika — державні й суспільні справи), — соціально-гуманітарна наука про політику, її роль і функції в житті суспільства, зокрема, про її теорію; функцї політичної системи та влади; функції і характер держави; сутність, форми та методи діяльності суб'єктів політики та закономірності і випадковості розвитку політичного процесу; про проблеми глобальної політики, зокрема, міжнародних відносин.
 • Ciência política ou Análise política é o estudo da política — dos sistemas políticos, das organizações e dos . Envolve o estudo da estrutura (e das mudanças de estrutura) e dos processos de governo — ou qualquer sistema equivalente de organização humana que tente assegurar segurança, justiça e direitos civis. Os cientistas políticos podem estudar instituições como empresas, sindicatos, igrejas, ou outras organizações cujas estruturas e processos de ação se aproximem de um governo, em complexidade e interconexão. Existe no interior da ciência política uma discussão acerca do objeto de estudo desta ciência, que, para alguns, é o Estado e, para outros, o poder. A primeira posição restringe o objeto de estudo da ciência política; enquanto a segunda amplia. A posição da maioria dos cientistas p
 • Πολιτική επιστήμη είναι η κοινωνική επιστήμη που μελετά τις σχέσεις μέσα σε μια κοινωνία. Μελετά τους θεσμούς, το λόγο και έργα τους που έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, τα πολιτικά συστήματα και τις πολιτικές ιδέες. Η σύγχρονη πολιτική επιστήμη αποτελεί εξέλιξη της Επιστήμης του Κράτους και της Θετικής Κοινωνιολογίας, που αρχικά μελετούσαν τις σχέσεις εξουσίας οι οποίες προκύπτουν μόνο από το κράτος.
 • Is brainse den eolaíocht shóisialta í an eolaíocht pholaitiúil a bhainneann le teoiric polaitíochta.
owl:sameAs
Alternative Linked Data Views: Sponger | iSPARQL | ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON )    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] This material is Open Knowledge Creative Commons License Valid XHTML + RDFa
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.
OpenLink Virtuoso version 06.01.3127, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Copyright © 2009-2011 OpenLink Software